Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Głównego Specjalisty w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych