Nabór na wolne stanowisko Informatyka

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informatyka w Centrum Usług Wspólnych

 

 1.       Wymagania niezbędne:

a.   wykształcenie wyższe oraz czteroletni staż pracy lub wykształcenie średnie i pięcioletni staż pracy, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka,

b.    stan zdrowia pozwalający na podjęcie zatrudnienia na stanowisku informatyka;

c.    niekaralność   tj.  osoba,  która  nie  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem   sądu   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e.     obywatelstwo: o ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele  Unii Europejskiej  oraz obywatele innych państw, którym  na  podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w   jednostce,   w   rozumieniu   przepisów   o   rehabilitacji   zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

2.    Wymagania dodatkowe:

a.       znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Serwer, oraz pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office;

b.       posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej;

c.       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej;

d.      wiedza techniczna pozwalająca na zarządzanie siecią i oprogramowaniem komputerowym oraz na naprawę komputerów i urządzeń peryferyjnych,

e.       samodzielność, dokładność, terminowość,

f.        mile widziana znajomość podstawowych zasad rachunkowości.

3.       Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

a.       Zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, serwerów i towarzyszących im systemów informatycznych,

b.       Stała opieka nad bezpieczeństwem danych,

c.       Pełnienie funkcji administratora systemu,

d.      Wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci i urządzeń, serwerów i systemów informatycznych itp.,

e.       Zapewnienie ochrony haseł i dostępu do sieci,

f.        Tworzenie analiza i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

g.      Wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,

h.     Dokonywanie okresowej archiwizacji danych,

i.        Dokonywanie aktualizacji oprogramowania,

j.        Wykonywanie rekonfiguracji oraz przygotowania komputerów do pracy,

k.       Monitoring bezpieczeństwa systemów, zapełnienia dysków twardych, obciążenia systemu oraz poprawności archiwizacji danych,

l.        Przegląd, kontrola i konserwacja sprzętu, oprogramowania i sieci komputerowych,

m.   Projektowanie planów rozwoju systemu informatycznego,

n.      Opieka na stroną internetową CUW,

o.    Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie obsługi gminnych systemów informatycznych, przygotowanie bazy danych według wytycznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu,

p.     Nadzór nad prawidłowym przesyłaniem danych (sprawozdań) wymaganych przepisami prawa.

 

4.       Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

      a.       praca na II piętrze w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,

b.       bezpieczne warunki pracy,

c.       wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

d.      toalety nie przystosowane do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

e.       brak windy w budynku,

f.        stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

 

5.    Wymagane dokumenty:

a.    podpisane odręcznie Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny;

b.    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

      c.     kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie

     o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

         d.   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

     e.  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

      f.     oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

     g.    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy itp.;

   h.    w  przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego; kandydaci  niepełnosprawni,  zamierzający  skorzystać  z  uprawnienia  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów są obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

·      list motywacyjny,

·      szczegółowe cv powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.).”

 

W/w klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

·         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

·         dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

 

 

6.   Dodatkowe informacje

 

·         zatrudnienie: umowa na okres próbny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 207 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w  terminie  do dnia 13 stycznia 2017r. na adres  Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,

ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Informatyk”. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13 stycznia 2017r. do godz. 16-tej.