Zarządzenie w sprawie dotacji na ucznia (wychowanka) w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych

Zarządzenie w sprawie dotacji na ucznia (wychowanka) w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (kliknij, aby pobrać załącznik)

Stypendia Socjalne

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie informuje, że przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o stypendium szkolne i zasiłki szkolne zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 737-23-97

Informacja o realizacji zadań oświatowych

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2012 – 2013 (kliknij, aby pobrac załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2011 – 2012 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2010 – 2011 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2009 – 2010 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych rok 2008 – 2009 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Wyprawka szkolna 2012 / 2013

1. Wyprawka szkolna 2012 / 2013 (kliknij, aby pobrać załącznik)

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów (kliknij, aby pobrać załącznik)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (kliknij, aby pobrać załącznik)

4. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przedłużenia terminu skladania wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów (kliknij, aby pobrać załącznik)

Informacja o realizacji zadań oświatowych na rok 2012-2013

Informacja o realizacji zadań oświatowych na rok 2012-2013 (kliknij, aby pobrać prezentację)

Uchwała dotycząca ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatotywch prowadzonych przez Gminę Piaseczno

1. Uchwała Nr 1492/L/2010 z dnia 25-08-2010

2. Uchwała Nr 1519/LII/2010 z dnia 20-10-2010

Wyprawka Szkolna na rok szkolny 2011/2012

Do pobrania:
1. Zarządzenie burmistrza  – termin wyprawki szkolnej 2011
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.
3. Uchwała NR 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
4. Uchwała NR 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmieniająca)

UCHWAŁA Nr744/XXXIV/2005

§ 1

 

 

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

 

§ 3

 

 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

 2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, w placówkach oświatowych Gminy i opublikowaniu w prasie lokalnej.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie ……………..

z dnia ……………………

 

 

 

REGULAMIN

 

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

I. postanowienia wstępne

 

§ 1

 

Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki otrzymania świadczeń, formy pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczeń, tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń oraz przepisy przejściowe.

 

§ 2

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną, są:  

1) stypendium szkolne;  

2) zasiłek szkolny.  

 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703). 

 2. kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.).

 3. szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

 4. kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

 5. ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego,

 6. stypendium szkolnym – pomoc materialna przysługująca uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

 7. zasiłku szkolnym – należy rozumieć pomoc materialną dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,

 8. ustawie – ustawa z dnia 16.12.2004r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781).

 9. burmistrzu – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 

 1. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem.

 

 

II. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA pOMOCY materialnej

 

§ 3

 

 1. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Piaseczno:

 1. uczniom szkół – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankom ośrodków,

 3. dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

zwanym dalej uprawnionymi.

 

 

WARUNKI OTRZYMANIA pomocy materialnej

 

§ 4

 

 1. Pomoc materialną w formie stypendium szkolnego może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • ciężka lub długotrwała choroba,

 • wielodzietność,

 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • alkoholizm lub narkomania,

 • rodzina jest niepełna,

 • lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 1. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego 316 zł na osobę w rodzinie.

§ 5

 

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

 2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

 3. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

§ 6

 

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Uprawniony, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

 

 

 

FORMY POMOCY materialnej

 

§ 7

 

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

  2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

  3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowania do zakupu pomocy, itp.

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.

 3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności tej kwoty.

 

 

§ 8

 

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.

 2. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają: wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2 oraz warunki i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 4 ust. 1.

 3. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się następująco:

 

a) dochód do wysokości 200 zł na osobę w rodzinie – stypendium w wysokości 200% zasiłku rodzinnego czyli 112 zł

b) od 201 zł na osobę w rodzinie do 250 zł – stypendium w wysokości 150% zasiłku rodzinnego czyli 84 zł

c) od 251 zł na osobę w rodzinie do 316 zł – stypendium w wysokości 100% zasiłku rodzinnego czyli 56 zł.

 

 

§ 9

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

§ 10

 

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 2. W uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny może być przyznany drugi raz w tym samym roku szkolnym.

 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

 

 

 

  1. TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

 

 

§ 11

 

 1. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powołuje Gminną Komisję Socjalną, określając jej regulamin.

 3. Burmistrz zapewnia warunki finansowe i organizacyjne pracy Gminnej Komisji Socjalnej.

 

§ 12

 

 1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

 1. rodziców ucznia albo wniosek pełnoletniego ucznia,

 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,

 1. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu.

 2. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 13

 

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej zawierać powinien w szczególności:

  1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

  2. miejsce zamieszkania ucznia,

  3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 2,

  4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

   1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

   2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

   3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

   4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony powinien złożyć:

 1. w kancelarii Urzędu Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05 – 500 Piaseczno.

 

§ 14

 

 1. Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, realizowana jest w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego.

 2. Pomoc materialna przyznana, w innej formie niż podana w ust. 1, realizowana jest w sposób ściśle ustalony przez Gminną Komisję Socjalną.

 3. Realizacja przyznanej pomocy materialnej następuje po upływie terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 1,2 ustawy z dnia 14.06.1960 r – kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz. U. z 2000r, nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

VI. TRYB I SPOSÓB WSTRZYMYWANIA I COFANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 15

 

 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawniony otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

§ 16

 

 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 2. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie Burmistrz, na pisemny wniosek zobowiązanego może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

§ 17

 

Od decyzji Burmistrza w sprawie udzielenia lub nie udzielenia pomocy materialnej i jej wysokości, służy odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

VII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 18

 

 1. Uprawnieni, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano świadczenia pomocy materialnej, zachowują te świadczenia w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostały przyznane.

 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. uprawnieni mogą składać do dnia 30 kwietnia 2005 r.

 3. Stypendium szkolne przyznane na wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być udzielone za okres od dnia 1 stycznia 2005 r.

 4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 19

 

 1. Do wniosków dotyczących pomocy materialnej złożonych i nie rozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno są przekazywane do Gminnej Komisji Socjalnej.

 3. Dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymują stypendia przyznane przez Agencję Nieruchomości Rolnych, zachowują te stypendia do dnia 30 czerwca 2005 r. Stypendia te wypłaca Agencja Nieruchomości Rolnych.

 

 

 

Uchwała Nr 371/XIV/2007

Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

N podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku nr 1 do uchwały nr 744/XXXIV/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.03.2005, który stanowi regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Piaseczno, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 4 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust.1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu, o którym mowa w art.8, ust.1, pkt.2, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593

z późn.zm.)

 

§ 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może być wyższe miesięcznie niż 200 % tej kwoty.

 2. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają: wysokość dochodu, o którym mowa w § 4, pkt 2 oraz warunki i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 4 ust.1

 3. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie przedstawia się następująco:

 1. dochód do wysokości 300 zł na osobę w rodzinie – stypendium w wysokości 128 zł miesięcznie

 2. dochód od 301 zł na osobę w rodzinie do 351zł – stypendium w wysokości 80 zł miesięcznie.

 

§ 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 1. Świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Burmistrz zapewnia warunki finansowe i organizacyjne potrzebne do wypłaty stypendium szkolnego.

 

§ 13 pkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej, uprawniony składa w kancelarii Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4,

05-500 Piaseczno.

 

§ 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 1. Pomoc materialna przyznana jako zwrot poniesionych kosztów edukacyjnych realizowana będzie w kasie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół

w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4 lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego.

 1. Realizacja przyznanej pomocy materialnej następuje po przedłożeniu przez uprawnionego dowodów poniesionych kosztów edukacyjnych ( rachunki, paragony, oświadczenia itp.)

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

 

§ 3

 

 1. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 1. Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz w placówkach oświatowych Gminy Piaseczno.

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego