Inne

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2011 nr. 123, poz. 698 z późn. zm.)