Finanse i Księgowość

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z  późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.  1047,  z  późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2032 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  poz. 710 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 r poz. 1827 z późn. zm.)